3016 LatexAderans Arttırıcı Beton Harç Katkısı

3016

Çimentolu harçların aderansının ve su geçirimsizliğinin arttırılması için katılan çok amaçlı, yapıştırıcı özellikli sıvı sentetik kauçuk emülsiyonudur.

► Camsı ve Seramik Yüzeylerde
► Yüksek Yapışma Gücüne Sahip
► Çok Esnek
► Suya ve Dona Dayanıklı
► Aşınmaya Dayanıklı
► Düşük Sarfiyatlıdır

> Opak
> Bayındırlık Poz No: 04.613/11

• İç-dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
• Harç, sıva ve şaplarda,
• Tamirat amaçlı hazırlanan harçlarda aderans katkısı olarak kullanılır.
Sıva Harçlarında
Betonarme siloların, su depolarının, havuzların, arıtma tesislerinin iç ve dış sıvalarında aderans ve su geçirimsizliği artırıcı katkı olarak kullanılır.
Şaplarda P.C.C.(Polymer Cement Concrete) Astar
Eski beton üzerine yeni beton veya şap uygulamalarında, soğuk derz oluşumunu engellemek ve aderansı artırmak için kullanılır.
Şaplarda
2 cm kalınlığındaki şaplarda bile yüksek aderans ve çatlamayan yüzeylerin elde edilmesinde; endüstriyel zeminlerde tozumaya, çatlamaya karşı ve su geçirimsizliğin artırılmasında yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcı beton katkısı ile birlikte kullanılır.
Kaplama Harçlarında
Dış mekanlarda doğal taş, tuğla, karo plakaların döşenmesi için hazırlanan harçların donma çözülme döngüsünden etkilenmemesi için katkı olarak kullanılır.
Serpme Sıva Hazırlanmasında
Düzgün yüzey bitişli beton veya gazbeton yüzeylere, sıva ve seramik uygulamalarından önce, serpme sıva içinde aderansı artırmak amacı ile kullanılır.

• Güçlü ve kalıcı bir bağ oluşturur.
• Mükemmel aderans ve geçirimsizlik sağlar.
• Su, yağ ve tuz çözeltilerine karşı dayanımı artırır.
• Donma-çözülme döngüsüne dayanıklılığı artırır.
• Eğilmedeki çekme dayanımını artırarak geniş alanlarda gerilmeleri azaltır.
• Azalan büzülme ile çatlaksız sertleşme sağlar.
• Sabunlaşmaya karşı direnç sağlar, korozyona sebep olan katkıları içermez.

a) Yüzey Ha­zır­lı­ğı:
Çi­men­to esas­lı yü­zey­le­rin sağ­lam, ta­şı­yı­cı, toz­suz ve temiz ol­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir. Yüzey, ade­ran­sı za­yıf­la­ta­cak her türlü yağ, gres, pas ve pa­ra­fin ka­lın­tı­la­rın­dan iyice te­miz­len­me­li­dir. Kı­rı­la­rak oluş­tu­ru­lan yü­ze­yin ke­nar­la­rı müm­kün ol­du­ğun­ca dik ke­sil­me­li, do­na­tı­da­ki pas te­miz­len­me­li, ge­re­ki­yor­sa yeni do­na­tı ek­len­me­li­dir. Yü­zey­de su akın­tı­sı varsa drene edil­me­li veya uygun bir tıkaç ile ka­pa­tıl­ma­lı­dır.Uy­gu­la­ma yü­ze­yi 12 saat önce suya do­yu­rul­ma­lı fakat yü­zey­de ser­best su kal­ma­ma­lı­dır.

Uy­gu­la­ma yü­ze­yi 12 saat önce suya do­yu­rul­ma­lı fakat yü­zey­de ser­best su kal­ma­ma­lı­dır.

b) Ürün Ha­zır­lı­ğı:
3016 Latex, uy­gu­la­ma yön­te­min­de be­lir­ti­len oran­lar­da su ile in­cel­ti­le­rek ka­rış­tı­rı­lır.
Sıva Harç­la­rın­da;
Uygun gra­das­yon­da­ki 1 m³ yı­kan­mış dere kumu ile 350 kg çi­men­to ka­rış­tı­rı­lır. 120 kg su içe­ri­si­ne 5 kg 3016 Latex ek­le­ne­rek ha­zır­la­nan sıvı ka­rı­şım, ön­ce­den ha­zır­lan­mış olan toz ka­rı­şım üze­ri­ne mala kı­va­mın­da harç elde edi­lin­ce­ye kadar ilave edi­lir. Yü­zey­ler, uy­gu­la­ma­dan 12 saat önce ıs­la­tıl­ma­lı, 3016 Latex kat­kı­lı harç, ıslak/kuru yü­ze­ye uy­gu­lan­ma­lı­dır.
Şap­lar­da P.C.C.(Poly­mer Ce­ment Conc­re­te) Astar;
Eski beton üze­ri­ne yeni beton veya şap uy­gu­la­ma­la­rın­da soğuk derz olu­şu­mu­nu en­gel­le­mek ama­cıy­la ve ade­ran­sın ar­tı­rıl­ma­sın­da kul­la­nı­lır. A: 1 kg çi­men­to ile 3 kg (0-3 mm dişli) yı­kan­mış dere kumu ka­rış­tı­rı­lır. B: 1 kg 3016 Latex, 2 kg su ile ka­rış­tı­rı­lır. A ve B ka­rı­şım­la­rı boza kı­va­mı­na ge­lecek şe­kil­de ka­rış­tı­rı­lır. Ha­zır­la­nan ka­rı­şım, fırça ile 12 saat önce ıs­la­tıl­mış yüzey üze­ri­ne 2 mm ka­lın­lık teş­kil edecek şe­kil­de tat­bik edi­lir. P.C.C. ku­ru­ma­dan üze­ri­ne taze beton yer­leş­ti­ril­me­li, P.C.C.’nin ku­ru­ma­sı­na izin ve­ril­me­me­li­dir. Ku­ru­yan P.C.C. üze­ri­ne yeni bir kat tat­bik edil­dik­ten sonra, üze­ri­ne taze beton yer­leş­ti­ri­lir. Bir ve ikin­ci katta top­lam 0,35 kg/m² sar­fi­ya­tı var­dır.
Şap Ya­pı­mı;
Uygun gra­das­yon­da­ki 1 m3 yı­kan­mış dere ku­mu­na en az 350 kg çi­men­to ka­rış­tı­rı­lır. 110 kg su içe­ri­si­ne 4 kg 3016 Latex ek­le­ne­rek ha­zır­la­nan sıvı ka­rı­şım, ön­ce­den ha­zır­lan­mış olan toz ka­rı­şım üze­ri­ne, as­ta­ra uygun kı­vam­da harç elde edin­ce­ye kadar ilave edi­lir. Yü­ze­ye, yu­ka­rı­da de­tay­lı bir şe­kil­de tarif edi­len astar ta­ba­ka­sı uy­gu­lan­ma­lı­dır. Astar ta­ba­ka­sı ku­ru­ma­dan üze­ri­ne taze beton yer­leş­ti­ril­me­li­dir.
En­düst­ri­yel Ze­min­ler­de Şap Ya­pı­mı -Be­to­nun ha­zır­lan­ma­sı;
Uygun gra­das­yon­da­ki 1 m³ ag­re­ga, en az 380 kg çi­men­to, 85 kg su, 3 kg 3016 Latex ve 6 kg yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcı beton katkısı ile ka­rış­tı­rı­lır. Ön­ce­den ha­zır­la­nan astar, ze­mi­ne uygun alet­ler yar­dı­mı ile uy­gu­la­nır. Uy­gu­la­nan as­ta­rın ku­ru­ma­sı­na izin ve­ril­me­den 3016 Latex harç ze­mi­ne ya­yı­la­rak uy­gu­la­nır.
Kap­la­ma;
Harç­la­rın­da Uygun gra­das­yon­da­ki 1 m³ ag­re­ga, 250 kg çi­men­to ve 3 kg 3016 Latex ile uygun mik­tar­da­ki su ka­rış­tı­rı­lır. Ha­zır­la­nan kat­kı­lı harç ile dö­şe­me kap­la­ma mal­ze­me­le­ri ze­mi­ne uy­gu­la­nır.
Serp­me Harç­la­rın­da;
Uygun gra­das­yon­da­ki 1 m³ dere kumu, 350 kg çi­men­to ve 10 kg 3016 Latex ka­rış­tı­rı­lır, boza kıvamına gelinceye kadar su eklenir. 12 saat önce nemlendirilen yüzeye serpme aletiyle uygulanır ve kuruması beklenir. Sıva ya da seramik döşeme uygulamasından önce yüzey nemlendirilir, daha sonra uygulama yapılır.
Kuruma Süresi;
3016 Latex katkısıyla hazırlanan çimento esaslı şapların üzerinde 24 saat sonra yürünebilir. 3016 Latex’li harçlar son dayanımını +20°C’de 28 gün sonra kazanır. Yukarıda verilen dozaj oranları normal kullanımlar içindir, mutlak sınırların olduğu anlamına gelmez ve diğer dozaj oranları özel kullanım koşullarına göre özel durumlarda kullanılabilmektedir. Öneriler için gerekirse Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.Yapı Kimyasalları Bölümü Teknik Servis Departmanına danışınız. Optimum dozaj ve etkiyi sağlamak için deneme karışımlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İletişime Geçiniz...

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

“Sizlerden aldığımız güç ile üstün kalite ve üstün hizmet arayışı içinde olmaya devam edeceğiz.”

Terma Yapı Kimyasalları
San. Tic. Ltd. Şti.